سرقت

همه ی ما اشیاء و دارایی های قیمتی و ارزشمندی داریم که از لحاظ مادی دارای ارزش بسیاری می باشند، لذا برای جلوگیری از سرقت و ربوده شدن این اموال را در جایی پنهان و یا با روش ها و ابزارهای مختلف از آن مراقبت میکنیم. اما آیا میدانید از نگاه قانون مدنی سرقت به چند نوع تقسیم می شود و چه مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است؟
پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

سرقت یعنی؟

سرقت چیست: عبارتست از ربودن مالی که متعلق به دیگری

سرقت
سرقت یعنی ؟

انواع سرقت

انواع سرقت تعزیری:

 • سرقت تعزیری مشدد
 • سرقت تعزیری ساده

سرقت تعزیری مشدد :

منظور از سرقت مشدد ، هرگونه ربودنی که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات دزدی ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد .

عوامل تشدید مجازات یعنی عوامل و افعال و مواردی که باعث میشود جرم بزرگ تر و پررنگ تر به نظر برسد و مجازات آن شدید تر شود که در قانون صراحتا به آن اشاره شده است عبارت است از : دزدی در شب ، تعدد سارقان ، دزدی مسلحانه ، بالا رفتن از دیوار ، شکستن حرز ، استفاده از عنوان یا لباس مستخدم دولت ، مامور دولتی قلمداد کردن ، بکار بردن کلید ساختگی و دزدی از محل مسکونی ، سرقت همراه با آزار و یا تهدید ، دزید از محل های عمومی ، مستخدم شاگرد و کارگر بودن سارق ، دزدی به اقتضای شغل ، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن ، دزدی در مناطق بحرانی ، دزدی آب ، برق و گاز و تلفن .

سرقت تعزیری ساده :

این نوع سرقت در قانون مجازات اسلامی آمده شرایط خاصی ندارد و علنی است و با ربودن مال بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق میشود و مجازات آن کمترین مجازات دزدی یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس است .

معنای حرز: حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال ، عرفا در آن از دستبرد
محفوظ میماند و به راحتی قابل دسترس همگان قرار ندارد .

بیشتر بخوانید: 
بخوانید...
دعوی تنفیذ قرارداد
بهترین وکیل تهران کیست؟


عناصر قانونی جرم:

به این معنی است که انجام دادن کاری و یا انجام ندادن یک کاری که در قانون به آن اشاره شده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده جرم محسوب میشود .
عناصر قانونی جرم سرقت عبارتست از :

سرقت
عناصر قانونی جرم
سرقت حدی :

یعنی برداشتن مال دیگری و دزدی معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک( سکه ی فلزی) که مالکیت آن با شخص دیگری باشد با خارج کردن از حرز و حفاظ که توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در سالی که در ان جامعه دچار قحطی نشده باشد و مرتکب ، پدر مالباخته نباشد .
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط ذیل باشد، حدی محسوب شده ومجازات آن حد است:

 • مال دزدیده شده از لحاظ شرعی دارای بها و ارزش مالی باشد.

در ایران ربودن و دزدیدن مواد مخدر یا مشروبات الکی متعلق به دیگری دزدی
محسوب نمی شود چون دارای ارزش مالی شرعی و قانونی نیستند .

 • مال دزدیده شده در حرز و محفوظ باشد.

تعریف حرز را کمی قبل تر بیان نمودیم .
دزدی اشیاء از داخل اتومبیل کنار خیابان سرقت از حرز نیست و مجازات آن حد نیست .
اما درصورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند حرز محسوب نمی شود.
سارق شخصا داخل حرز شود.
سارق مال را از حرز خارج کند.هر گاه کسی مال را توسط مجنون یا حیوان یا هر وسیله
بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر(هم دست )محسوب می شود.

 • هتک حرز و سرقت هر دو مخفیانه باشد.
 • سارق پدر یا جد پدری نباشد.
بخوانید...
اسید پاشی و مجازات آن از منظر قانون

ارزش مالی که دزدی شده در زمانی که از حرز خارج میشود ، معادل چهار و نیم نخود
طلای مسکوک(سکه فلزی) باشد.

 • مالی که ربوده شده است از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام نباشد.
 • سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
 • صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
 • صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
 • مال ربوده شده قبل از اثبات سرقت در اختیار مالک قرار نگیرد.
 • مال ربوده شده قبل از اثبات جرم دزدی به ملکیت سارق در نیاید.
 • مال ربوده شده از اموال سرقت شده یا مال غصب شده نباشد.
مراتب حد سرقت
 • در مرتبه ی اول قطع ۴ انگشت دست راست سارق
 • در مرتبه ی دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین بر امدگی
 • در مرتبه ی سوم ، حبس ابد
 • در مرتبه ی چهارم ، اعدام است هرچند دزدی در زندان صورت گرفته باشد .

انواع سرقت تعزیری:

همانطور که در بخش بالایی مفهوم کلی مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داریم ، دزدی که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد و ۶ شرط زیر را داشته باشد جزو دسته ی ” سرقت تعزیری” قرار می گیرد .که مجازات های آن را در ذیل ذکر میکنیم :

دزدی
 • دزدی در شب اتفاق بیفتد .
 • سارق دو نفر یا بیشتر باشد .
 • یک یا چند نفر از سارقان دارای سلاح ظاهر و یا مخفی باشد .
 • سارق مکان حرز را شکسته باشد .
 • سارق درهنگام سرقت کردن ، کسی را اذیت یا تهدید کرده باشد .

که مجازات آن در صورتی که دزدی مقرون به آزار باشد یعنی مالباخته را همزمان با دزدی کردن مورد اذیت و ازار قرار دهد یا سارق مسلح باشد که در این صورت حبس از سه ماه تا ۲ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود و اگر جرمی هم به وقوع پیوسته باشد علاوه بر مجازات جرح حداکثر مجازات در نظر گرفته اعمال میشود . اگر سرقتی تمامی شرایط تعزیری را داشت و شرایط سرقت حدی را نداشت به مجازات ۵ سال تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود .

بخوانید...
وکیل خانواده

راهزنی روشی از دزدی است که در آن شخص یا اشخاصی با در دست داشتن سلاح عمومی راه را بر مردم ببندند و باعث سلب آسایش عمومی و ایجاد مزاحمت شوند . طبق قانون مجازات و به عنوان محارب ینی فردی که باعث ایجاد ترس و وحشت بین مردم میشود شناخته میشوند و اگر از مصادیق محاربه محسوب نشود به سه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.

کیف قاپی و جیب بری اقدامی است که سارق در آن به یک تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود . اگر فردی از محل تصادفی و با مناطقی که حوادثی مثل سیل و زلزله و … رخ داده سرقتی را انجام دهد از یک تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد. ضمنا اگر شخصی از تاسیسات اموال عمومی مثل تاسیسات بهره برداری آب ، برق و گاز سرقتی کند به یک تا پنج سال حبس محکوم میشود .

عناصر مادی جرم سرقت

 • مرتکب: یعنی هرکسی که دزدی را انجام دهد و کار جرمی را انجام دهد را شامل میشود و مرتکب
  این جرم ویژگی خاصی ندارد .
 • عمل محرمانه : همان ربودن ودزدیدن منظور است که به صورت فعل و انجام دادن کار یعنی
  رباییدن و دزدیدن انجام میشود.
 • موضوع جرم: که مال متعلق دیگری است (مال منقول یعنی قابل انتقال به دیگری در اینجا معیار است )
 • وسیله : در این جرم دارای ویژگی خاصی نیست هر ابزاری که با استفاده از ان بتواند دزدی را انجام داد .
 • نتیجه : مال از تحت سلطه ی ملک یا متصرف ( ضرر) خارج میشود . یعنی مال دیگر در دست مالک ان نیست .
بخوانید...
قتل عمد ، مشارکت در قتل
مراحل سرقت جزای حدی
 • وضع ید در مال یعنی تحت اختیار داشتن مال
 • انتقال مال
 • خارج کردن از حرز
 • خارج کردن مال از تحت سلطه ی مالک
 • سرقتی که جزای آن تعزیر است دارای همین مراحل بالاست به جز مرحله ی سوم
راه های ثبوت سرقت حدی :
 • شهادت دو مرد عادل
 • دو مرتبه اقرار ( یک مرتبه اقرار به سرقت باعث تکلیف سارق به رد مال به صاحبش و محکومیت
  مرتکب به سرقت باعث تعزیر میشود)
 • علم قاضی

شرکت در جرم سرقت

کسی را میتوان مطابق قانون ایران شریک جرم محسوب کرد که جرم قابل استناد به کار او باشد . یعنی در جرم دزدی ، عمل رباییدن و دزدیدن را بتوانیم به او نسبت دهیم که در این صورت مجازات فاعل مستقل جرم را خواهد داشت .

شروع به سرقت در موارد زیر جرم است و مجازات دارد :

 • دزدی جمعی شبانه که در حین انجام فعل دزی به مالباخته آسیب و اذیت رسانده باشند .
 • دزدی فردی که در آن به صاحب مال آزار رسانده باشند یا مسلح باشند
 • راهزنی غیر محاربه
 • دزدی شبانه جمعی مسلحانه ولی غیر محاربه
دزدی

بنابر این صرف شروع به سرقت در غیر موارد ذکر شده در بالا مجازات ندارد .

نتیجه گیری

بطور کلی سرقت را میتوان به ربودن هر آن چیزی که متعلق به دیگری می باشد، اشاره کرد. در قانون سرقت به دو دسته تعزیری مشدد و تعزیری ساده تقسیم می شود. در تعزیری مشدد عوامل و افعالی موجب تشدید مجازات می شود که در بالا بطور کامل به آن پرداخته ایم . اما در سرقت تعذیری ساده درواقع ربودن مال بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق شده که مجازات آن کمترین مجازات دزدی یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس است .

درصورتیکه نیاز به مشاوره با بهترین وکیل تهران ، وکیل کیفری و وکیل حقوقی مجرب دارید ، میتوانید بصورت تلفنی مشاوره (رایگان) دریافت نمایید و یا با رزرو نوبت از وکیل مورد نظر ، موردحقوقی خود را حضورا مطرح نمایید .

امور کیفریمقالات

بهترین وکیل تهراندزدیسرقت ، وکیل ، بهترین وکیل تهرانوکیل حقوقیوکیل کیفری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنلاین با ما در تماس باشید

با تکمیل فرم تماس با ما میتوانید از بهترین وکیل تهران مشاوره بگیرید. 

باتوجه به درگیری ها و مشغله هایی که روزانه برای همگان وجود دارد ، طبیعتا امکان وقت گذاشتن و مراجعه حضوری برای افراد مقدور نمی باشد، بهمین دلیل  موسسه حقوقی صدرا بمنظور رفاه حال مشتریان خود ، فرمی را طراحی نموده است که شما میتوانید با تکمیل فرم روبه رو مشکلات و دعاوی خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. با این روش شما میتوانید بصورت رایگان از بهترین وکیل تهران ، وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده مشاوره بگیرید و در صورت نیاز وقتی برای شما مقرر گردد تا جهت تشکیل پرونده بصورت حضوری مراجعه فرمایید. آدرس ما در ادامه درج شده است.

شماره تماس های دفتر :  88806941 - 88806942

شماره تلفن همراه (ساعات پاسخ گویی 9 صبح الی 18) :  09128210882 - 09129210882

تماس با ما- واتساپ تماس


ساعات کار موسسه حقوقی صدرا

جهت مراجعه  با شماره های درج شده در همین صفحه هماهنگی بفرمایید.

شنبه تا چهارشنبه9:00 to 16:30
پنجشنبه9:00 to 16:30
تماس با ما
1

بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – جنب سینما استقلال – کوچه فرشید – ساختمان فرشید – پلاک 8 – طبقه 2- واحد 9

2

از مترو میدان ولیعصر (عج) ۱۰۰ متر

3

از ایستگاه اتوبوس بی ار تی  (BRT)  50 متر

مسیرهای منتهی به موسسه حقوقی صدرا

تماس باما