مشاوره حقوقی رایگان

انواع مناقصات چیست

انواع مناقصات چیست؟ و چگونه می توان به آن وارد شد؟

مناقصه و مزایده دو واژه ای ھستند که حتما شما نیز بار ھا در صفحات روزنامه ھا و آگھی ھای مختلف با آن مواجه شده اید. مناقصه به زبان ساده خرید ھایی است که عموما دستگاه ھای دولتی برای تامین نیاز ھای خود انجام می دھند. ... ادامه مطلب