وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری | وکیل حقوقی | رسیدگی به تخلفات ساختمانی

امتیاز دهید post

حتما برای شما هم پیش آمده است که در هنگام ساخت و ساز و خرید و فروش ملک نیازمند اخذ پروانه ساخت از شهرداری باشید. در حقیقت از آن جا که وجود نظم در ساخت و ساز های شهری اهمیت بسیاری دارد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عنوان یکی از مراجع اختصاصی غیر دادگستری وظیفه ی سامان بخشیدن به ساخت و ساز های شهری و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر عهده دارد.بر این اساس و به موجب ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره آن،شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری به عمل آورد.برای اطلاع از وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ،نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این مرجع شبه قضایی و سایر مقررات قانونی و نقش وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تا انتهای این نوشتار با ما همراه باشید.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در زیر شاخه وکیل حقوقی

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مراجع غیر دادگستری اختصاصی محسوب می شود که دارای شخصیتی مستقل و جداگانه از شهرداری است و مطابق با قانون شهرداری به بررسی تخلفات ساخت و ساز شهری ، تجاوز به معابر و … می پردازد.حضور وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ بسیار مفید فایده خواهد بود.

به موجب ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری اگر اشخاص بدون اخذ پروانه یا مخالف مفاد پروانه به ساخت و ساز ساختمان بپردازند اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد شهرداری به وسیله ی ماموران خود می تواند از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند.اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطابق با قانون این کمیسیون متشکل از فرماندار، بخشدار، نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر است.

صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰

مطابق با قانون به طور کلی می توان رسیدگی به تخلفات زیر را در صلاحیت این مرجع دانست که وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به هر یک از این موارد احاطه و اشراف کامل دارد:

● تخلف عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی: در حالتی که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساخت و ساز ساختمان ها رعایت نشده باشد با طرح دعوا در این کمیسیون حکم به تخریب بنا داده خواهد شد.

● تخلف احداث ساختمان بدون پروانه مجوز :توجه داشته باشید که مطابق با قانون هرگونه ساخت و ساز نیازمند اخذ مجوز کتبی ساخت است که در اصطلاح به آن پروانه گفته می شود. بنابراین اگر شخصی ساختمانی را بنا کند بدون آن که مجوز الزم برای ساخت را از شهرداری اخذ کرده باشد در این صورت با صدور رای تخریب از جانب کمیسیون ماده ۱۰۰ مواجه می شوند.

● تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ:در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید

مطالعه کنید » وکیل قاچاق کالا و ارز

مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد . شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

● تخلف تغییر کاربری:تخلف تغییر کاربری زمانی تحقق می یابد که برای مثال شخص در یک منطقه ی غیر تجاری به کسب و تجارت بپردازد. در این حالت کمیسیون ماده ۱۰۰ ظرف دو ماه به بررسی های الزم می پردازد و اقدام به صدور رای تعطیلی محل کسب و تجارت می نماید.

● تخلف تجاوز به معابر:منظور از تخلف تجاوز به معابر شهری عقب نشینی نکردن مالک است. در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.

● تخلف تراکم اضافی:منظور از تخلف تراکم اضافی، اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی است که در این صورت کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد

پرونده در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

● تخلف مهندس ناظر ساختمان: مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.

هرگاه مهندس ناظر بر خالف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.

● تخلف عدم استحکام بنا:

این تخلف زمانی به وقوع می پیوندد که ملک استحکام لازم را نداشته باشد یا به عبارت دیگر اصول فنی و معماری رعایت نشده باشد در این حالت کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به صدور رای تخریب بنا می کند.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از بررسی صلاحیت محلی خود برای رسیدگی به دعوای طرح شده با اخذ توضیح از نماینده شهرداری به بررسی پرونده می پردازد همچنین طبق قانون به مدت ۱۰ روز به ذی نفع مهلت داده خواهد شد تا توضیحات لازم را کتبا ارسال نماید پس از آن کمیسیون، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می نماید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰

پس از رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ ممکن است مالک یا هر شخص ذی نفعی نسبت به رای صادر شده اعتراض داشته باشد در این حالت مطابق با قانون امکان طرح اعتراض وجود دارد به این صورت که معترض در ابتدا اعتراض خود را در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ مطرح می کند و کمیسیون تجدید نظر به آن رسیدگی خواهد کرد. توجه داشته باشید که برای اعتراض به رای صادره توسط کمیسیون، ۱۰ روز از تاریخ صدور رای فرصت خواهید داشت.

کمیسیون تجدید نظر ممکن است رای صادر شده را تایید نماید یا مخالف آن رای صادر کند اما در هر حال این رای قطعی محسوب می شود.در این راستا می توانید با وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشورت کنید.

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در درجه اول وکیل متخصصی است که فعالیت حرفه ای خود را در زمینه پیگیری پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نحوه اعتراض به آن قرار داده است. طبیعتا حضور وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تسریع فرایند دادرسی و دور ماندن از صرف هزینه های اضافی بسیار موثر خواهد بود.

بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی؛ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد.

بنابراین پس از صدور رای قطعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ این امکان وجود دارد که شخص معترض برای نقض و ابطال رای صادر شده به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.در این خصوص وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند راهنمای شما باشد.

همچنین این امکان وجود دارد که شخص معترض نسبت به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض خود را نزد سازمان تخلفات اداری مطرح نماید. شخص معترض نسبت به رای قطعی صادر شده از کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق قانون اگر مقیم ایران باشد ظرف سه ماه و اگر مقیم خارج از کشور باشد ظرف شش ماه فرصت دارد تا اعتراض خود را نزد دیوان عدالت اداری مطرح نماید.در این خصوص مشورت با وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بسیار کارساز خواهد بود.

به طور کلی می توان گفت با تحقق هر یک از موارد زیر امکان اعتراض جهت ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد:

● رای صادر شده از کمیسیون موجب سلب حقوق دفاعی باشد.

● ایرادات شکلی و قانونی در رای صادر شده از کمیسیون

● زمانی که حکم تخریب بنا اشتباها صادر شده باشد.

● ایراد نسبت به میزان جریمه تعیین شده توسط کمیسیون

نتیجه گیری وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

رسیدگی به تخلفات ساختمانی به جهت ایجاد نظم و سامان دادن به ساخت و ساز های شهری بر عهده ی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. این کمیسیون به صورت دو مرحله ای به تخلفات ساختمانی مانند احداث ساختمان بدون پروانه ساخت، عدم استحکام بنا، تراکم اضافی ، تجاوز به معابر و … می پردازد.

همچنین امکان نقض و ابطال آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری وجود دارد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ و نحوه ی طرح دادخواست ابطال و نقض رای صادره از این کمیسیون با یک وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا مشاور حقوقی مشورت نمایید.

موسسه حقوقی صدرا با برخورداری از کادر مجرب وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند یاری رسان شما در طرح و هدایت دعاوی مربوطه باشد.

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید

مطالعه کنید» وکیل ستاد اجرایی فرمان امام

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *