کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و صالحیت آن

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری | وکیل حقوقی | رسیدگی به تخلفات ساختمانی

حتما برای شما هم پیش آمده است که در هنگام ساخت و ساز و خرید و فروش ملک نیازمند اخذ
پروانه ساخت از شهرداری باشید. در حقیقت از آن جا که وجود نظم در ساخت و ساز های شهری
اهمیت بسیاری دارد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به عنوان یکی از مراجع اختصاصی غیر
دادگستری وظیفه ی سامان بخشیدن به ساخت و ساز های شهری و همچنین رسیدگی به تخلفات
ساختمانی را بر عهده دارد.

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله ، مطالب مربوط به وکیل حقوقی را مطالعه نمایید .

بر این اساس و به موجب ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره آن،شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلهی مامورین خود جلوگیری به عمل آورد.

برای اطالع از وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ،نحوهی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در این مرجع شبه قضایی و سایر مقررات قانونی تا انتهای این نوشتار با ما همراه باشید.


کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟


کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مراجع غیر دادگستری اختصاصی محسوب می شود که دارای
شخصیتی مستقل و جداگانه از شهرداری است و مطابق با قانون شهرداری به بررسی تخلفات ساخت
و ساز شهری ، تجاوز به معابر و … می پردازد.

همین حالا مطالعه کنید >>> نمونه قرارداد مضاربه

به موجب ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری اگراشخاص بدون اخذ پروانه یا مخالف مفاد پروانه به ساخت و ساز ساختمان بپردازند اعم از آن کهساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد شهرداری به وسیله ی ماموران خود می تواند از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند.اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطابق با قانون این کمیسیون متشکل از فرماندار، بخشدار، نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در زیر شاخه وکیل حقوقی
House project with model, pencil and rules


چه تخلفاتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل طرح هستند؟


همانگونه که گفته شد کمیسیون ماده ۱۰۰ به بررسی تخلفات ساخت و ساز های شهری می پردازد
لذا مطابق با قانون به طور کلی می توان رسیدگی به تخلفات زیر را در صالحیت این مرجع دانست:


● تخلف عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی:

در حالتی که اصول شهرسازی یافنی یا بهداشتی در ساخت و ساز ساختمان ها رعایت نشده باشد با طرح دعوا در این کمیسیون حکم به تخریب بنا داده خواهد شد.

مطالعه کنید >>> منظور از ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی چیست ؟


● تخلف احداث ساختمان بدون پروانه مجوز :

توجه داشته باشید که مطابق با قانون هر گونه ساخت و ساز نیازمند اخذ مجوز کتبی ساخت است که در اصطالح به آن پروانه گفته میشود.

بنابراین اگر شخصی ساختمانی را بنا کند بدون آن که مجوز الزم برای ساخت را از شهرداری اخذ کرده باشد در این صورت با صدور رای تخریب از جانب کمیسیون ماده ۱۰۰ مواجه می شوند.

مطالعه کنید >>> قرارداد مضاربه و نکات قانونی آن


● تخلف عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ:

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید

مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد . شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری


● تخلف تغییر کاربری:

تخلف تغییر کاربری زمانی تحقق می یابد که برای مثال شخص در یک
منطقه ی غیر تجاری به کسب و تجارت بپردازد. در این حالت کمیسیون ماده ۱۰۰ ظرف دو
ماه به بررسی های الزم می پردازد و اقدام به صدور رای تعطیلی محل کسب و تجارت می
نماید.

مطالعه کنید >>> ورشکستگی چیست ؟


● تخلف تجاوز به معابر:

منظور از تخلف تجاوز به معابر شهری عقب نشینی نکردن مالکاست. در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساسپروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. در صورتیکه برخالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید.


● تخلف تراکم اضافی:

منظور از تخلف تراکم اضافی، اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی است که در این صورت کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی )

در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد

مطالعه کنید >>> مشاوره حقوقی رایگان در موسسه حقوقی صدرا

پرونده در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.


● تخلف مهندس ناظر ساختمان:

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.

هرگاه مهندس ناظر بر خالف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید.


● تخلف عدم استحکام بنا:

این تخلف زمانی به وقوع می پیوندد که ملک استحکام الزم را نداشته باشد یا به عبارت دیگر اصول فنی و معماری رعایت نشده باشد در این حالت کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به صدور رای تخریب بنا می کند.

نتیجه گیری :

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری همین حالا با وکیل حقوقی موسسه ارتباط برقرار نمایید . همچنین شما می توانید با وکیل کیفری و وکیل خانواده در خصوص موارد مختلف ارتباط برقرار نمایید . لازم به ذکر می باشد که برای ارتباط وکلا می توانید به صفحه رزرو نوبت مراجعه نمایید .

مقالاتوکیل حقوقی

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریوکیل حقوقیوکیل حقوقی خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *