وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از رایج ترین دعاوی مطروحه در دادگاه ها و مراجع  قضایی حقوقی صالح می باشد. در حقیقت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در عین رایج بودن دارای ظرافت های خاصی است و همین امر سبب می شود تا نقش پررنگ وکیل الزام به تنظیم سند رسمی مورد توجه واقع شود‌. برای آشنایی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نکات مربوط به آن لازم است تا در وهله ی اول کمی در خصوص انواع سند و چگونگی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شما را آشنا کنیم.

سند در قانون

به طور کلی هنگامی که از اسناد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سخن به میان می آید لازم است بدانیم که در قانون مدنی دو نوع سند مورد توجه است مطابق با ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی؛ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.سند به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم می شود و مطابق با قانون؛ اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

اگر چه به لحاظ اعتبار حقوقی هم سند عادی و هم سند رسمی دارای اعتبار هستند اما به طور کلی سند رسمی دارای امتیازات خاصی است این مسئله در خصوص نقل و انتقال املاک نمود بیشتری پیدا می کند.

مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی و آن چه که در رویه ی قانونی و قضایی وجود دارد نسبت به اسناد رسمی نمی توان به راحتی ادعای تردید کرد. همچنین اگر شخصی ادعای جعلی بودن آن را داشته باشد باید به طرق قانونی مقتضی جعلی بودن آن را اثبات کند.

اهمیت تنظیم سند رسمی در خصوص مالکیت اموال غیر منقول تا آن جایی است که ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر داشته است که همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

مشاهده کنید » هزینه تنظیم دادخواست توسط وکیل

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه در خصوص املاک و چه در خصوص اموال منقول مانند انتقال مالکیت خودرو خواسته ای است که بر مبنای سند عادی با مفاد قابل اثبات مطرح می شود.

در غالب موارد در هنگام تنظیم سند عادی میان خریدار و فروشنده تاریخی برای حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت تعیین می شود. در چنین حالتی اگر در تاریخ مقرر شده میان طرفین فروشنده جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت حاضر نشود خریدار می تواند با دریافت گواهی عدم حضور فروشنده از دفترخانه جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه مدرک و مستند لازم را به نفع خود داشته باشد.

در برخی از موارد نیز لازم است خریدار اظهارنامه ای جهت حضور فروشنده در دفترخانه و تنظیم سند رسمی مالکیت ارسال نماید و در صورت امتناع فروشنده از حضور در دفترخانه مراحل قانونی لازم جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود. در این خصوص مشورت با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بسیار راهگشا خواهد بود.

توجه داشته باشید که طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به گفته ی وکیل الزام به تنظیم سند رسمی لازم است تا در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود. با توجه به ظرافت ها و تشریفات خاص ناظر بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توصیه ی ما این است که در خصوص آن با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی مشورت کنید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

ظرافت ها و پیچیدگی های ناظر بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و عدم آگاهی اشخاص از رویه ی قانونی و قضایی مربوطه در این خصوص سبب می شود تا در غالب موارد اشخاص علاوه بر مواجهه ی با اطاله ی دادرسی علی رغم ذی حق بودن از حقوق قانونی خود محروم شوند لذا نقش وکیل الزام به تنظیم سند رسمی نقشی قابل توجه و پر رنگ خواهد بود.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در درجه ی نخست یک وکیل حقوقی متخصص است که فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را در حیطه ی تنظیم اسناد رسمی و دعاوی مربوط به آن منحصر کرده است. یکی از ظرافت های طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی درخواست دستور موقت جهت جلوگیری از فروش ملک در فاصله ی انجام مراحل قانونی دادرسی و رسیدگی به پرونده می باشد که در این خصوص مشورت با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی کارساز خواهد بود.

نمونه دادخواست

نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

تعیین خواسته و بهای آن:

دلایل و منضمات دادخواست:

۱. تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی مورخ …    ۲. استعلام ثبتی    ۳. وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی … سلام علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

اولا؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی … مفروز از پلاک ثبتی … فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت … صفحه … دفتر املاک … بخش … تهران، به نشانی … است.

ثانیا؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره … مورخ … به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ … ریال می‌فروشد و مبلغ … ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل داده است.

ثالثا؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

رابعا؛ با عنایت به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول است و در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، ثبت معامله، از تبعات قهری و قانونی عقد است.

خامسا؛ با نظر به اینکه نقل و انتقال مورد معامله، قویا محتمل است.

سادسا؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ و نیز در خصوص تودیع خسارت احتمالی به‌منظور صدور دستور موقت فوق‌الذکر، وفق ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

مشاهده کنید » وکیل تعزیرات

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

۱.به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی مورد معامله و به لحاظ فوریت امر، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات، بدون حضور خوانده و اجرای قرار، قبل از ابلاغ به خوانده، وفق مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.

۲.پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

۳‌.در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و۲۱۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن.

نتیجه گیری

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی رایج مطروحه در دادگاه و مراجع قضایی صالح می باشد. این دعوا نیازمند آشنایی و احاطه و اشراف کامل به مقررات مربوطه و رویه قضایی می باشد لذا مشورت با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی جهت احقاق حقوق اشخاص اهمیتی ویژه دارد. در این خصوص و برای آگاهی بیشتر از شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می توانید با وکلای حقوقی موسسه حقوقی صدرا در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *