همسایه آزاری

همسایه آزاری طبیعتا در اولین قدم الزم است به همسایه ی خود به خاطر آزار ها و مزاحمت ها تذکر دهید. در
بیشتر اوقات تذکر ها و گفت و گو های دوستانه می تواند به مزاحمت ایجاد شده پایان بدهد.
در قدم بعدی اگر همچنان همسایه ی شما به آزار و مزاحمت ادامه داد می توانید با مدیر ساختمان
مسئله را مطرح کنید و با برگزاری جلسه ای با حضور سایر همسایگان از همسایه بخواهید تا به
آزار و اذیت های خود خاتمه دهد.

مطالعه کنید >>> قوانین ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت برای همسایه


اگر هیچ یک از اقدامات باال کار ساز نبود و همسایه ی شما همچنان به آزار و اذیت خود ادامه داد
می توانید از جانب خود و دیگر همسایه ها اظهارنامه ای برای همسایه ارسال کنید و از طریق این
اظهارنامه به او اخطار نمایید که اگر دست از آزار و اذیت بر ندارد از طریق مراجع صالح قضایی
اقدام خواهید کرد.


نحوه ی شکایت از همسایه و مرجع صالح به رسیدگی همسایه آزاری


پس از این که تمام اقدامات گفته شده در باال را انجام دادید اما همسایه ی شما دست از مزاحمت و
آزار و اذیت بر نداشت می توانید در زمانی که همسایه به رفتار های آزار دهنده اش ادامه می دهد با
پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید تا پلیس با تنظیم صورتجلسه این امکان را برای شما فراهم آورد تا در
صورتی که همسایه ی شما به رفتار های آزار دهنده اش ادامه داد علیه او طرح دعوا کنید.برای این
کار الزم است در ابتدا یک استشهادیه تهیه کنید و در آن انواع مزاحمت ها و آزار و اذیت همسایه را
قید کنید و از همسایگان بخواهید آن را امضا کنند. حاال می توانید با ثبت شکواییه در شورای حل
اختالف یا دادسرا علیه همسایه ی خود شکایت کنید.

مطالعه کنید >>> وکیل حقوقی


مجازات همسایه آزاری در قانون مجازات اسالمی


الزم است بدانید که سلب هر گونه آرامش از دیگران و ایجاد مزاحمت های مکرر مانند همسایه
آزاری در قانون جرم دانسته شده است و چنانچه آزار و اذیت های فرد ثابت شود طبق قانون فردی
که موجب آزار و اذیت دیگران شده به یک ماه تا یک سال حبس و عالوه بر آن شخص مزاحم به
رفع مزاحمت محکوم میشود. البته مجازات حبس میتواند به جزای نقدی تبدیل شود، اما الزام به
رفع مزاحمت پابرجا خواهد بود.اگر فردی که محکوم به رفع مزاحمت است پس از اجرای حکم باز
هم مزاحمت ایجاد کند، عالوه بر رفع مزاحمت به ۶ ماه تا ۲ سال حبس هم محکوم خواهد شد.
همچنین مطابق با ماده ی ۶۱۸ قانون مجازات اسالمی؛ هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر
متعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را ازکسب و
کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا )۷۴ )ضربه شالق محکوم خواهد شد.

مطالعه کنید >>> وکیل ملکی


نمونه شکواییه همسایه آزاری


دادستان محترم عمومی و انقالب شهرستان


با عرض سالم و ادب
به استحضار می رساند که اینجانب ساکن طبقه ….. یک ساختمان مسکونی به آدرس ذکر شده در
باال هستم. مدتیست جناب آقای/خانم ………..)مشتکی عنه( که همسایه طبقه ……….. ما با ایجاد سر
و صدای مزاحم و بیش از اندازه باعث سلب آسایش ما و سایر همسایگان شده است. بدین ترتیب که
کودکان وی تا نیمه شب در ساختمان می دوند و جیغ می کشند و صدای پاهای آنان و جیغ و سر
وصدای آنها مانع استراحت ما و سایر ساکنین ساختمان شده است. اینجانب ناراحتی و اعتراض خود
و سایر همسایگان را بارها به اطالع ایشان رسانده ایم اما تغییری در شرایط حاصل نشده است. با
توجه به شرایط پیش آمده از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.
در ضمن سایر همسایگان آقای/خانم………………..با شماره تماس…………… و
آقای/خانم……………….با شماره تماس ………………….. اعالم آمادگی کرده اند تا در صورت
نیازدر دادگاه حاضر شوند و مطالب ذکر شده در این شکواییه را تایید کنند.


نتیجه گیری همسایه آزاری


با گسترش آپارتمان نشینی یکی از مشکالتی که همواره ساکنین آپارتمان ها با آن درگیر هستند
مزاحمت ها و آزار و اذیت های همسایگان است. از آن جا که حفظ حریم آسایش و آرامش افراد از
حقوق اساسی آنان محسوب می شود لذا هر گونه مزاحمت نامتعارف و مکرر از جانب همسایه جرم
محسوب می شود و قابل طرح شکایت در مراجع قضایی صالح خواهد بود. از آن جا که هر گونه
طرح شکایت علیه همسایه مزاحم نیازمند اثبات نامتعارف بودن مزاحمت و سوء نیت فرد به وسیله ی
استشهادیه و صورتجلسه و… خواهد بود لذا ضروری به نظر می رسد تا پیش از هر گونه طرح
شکایت علیه همسایه ی خود با یک وکیل یا مشاور امور حقوقی مشورت نمایید.

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با وکلای مرکز به مشاوره حقوقی رایگان و رزرو نوبت مراجعه نمایید .

مشاوره حقوقی رایگانوکیل حقوقیوکیل ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *