نمونه قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه - نمونه قرارداد مضاربه

نمونه قرارداد مضاربه و مواد آن به ترتیب به شرح زیر است :

ماده یک-طرفین قرارداد


مالک : خانم / آقای : ………………….. فرزند: …………………………. دارای شماره ملی :
……………. صادره از : ……………………. متولد: …………. به نشانی :
…………………………………………………………………………… کد پستی …………… و
شماره تماس…………..مضارب : خانم / آقای : …………….. فرزند: ………………………… دارای شماره ملی :
…………. صادره از : ………………….متولد : ………………….. به نشانی
:………………………………………………………………. کد پستی:………………………… و شماره تماس…………..
تبصره۱ :نشانی اعالم شده از سوی طرفین طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی اقامتگاه قانونی ایشان خواهد
بود و هرگونه اعالم و ابالغ به این نشانی در هر حال به منزله ابالغ به مخاطب و اطالع او خواهد
بود.

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مطلب ، مقاله “قرارداد مضاربه و نکات قانونی آن” رامطالعه نمایید .

ماده دوم-سرمایه


مبلغ ……………………………لایر)……………….تومان( وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به
/به تاریخ………..از حساب/ است که تماما سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و ً و نقداً
مضارب با امضای ذیل این قرارداد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .

ماده سوم-قدر السهم از مضاربه


حصه مالک از سود حاصله……………..)به حروف……….( و حصه مضارب ……………..)به
حروف…………..( از سود حاصله می باشد .

مطالعه کنید >>> مشاوره حقوقی رایگان در موسسه حقوقی صدرا

ماده چهارم-مدت قرارداد


از تاریخ …………..شروع و در تاریخ…………….. به مدت ………کامل شمسی خواهد بود.در
صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

قرارداد مضاربه زیر مجموعه وکیل حقوقی ، نمونه قرارداد مضاربه


ماده پنجم-موضوع قرارداد


سرمایه مورد مضاربه صرفا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و الغیر.در ً در …………………..
صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال
اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور
جبران خسارت نخواهد بود. حسب صالحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان
پذیر است.

مطالعه کنید >>> همه چیز درباره قرارداد اجاره

ماده شش- حل اختالف


در نمونه قرارداد مضاربه در صورت بروز هرگونه اختالف فی مابین ، طرفین مورد اختالف را به داوری خانم / آقای :
…………………………………..فرزندآقای:…………….ساکن:………………………………..…………………………………………………… که در ذیل این قرارداد با امضا موافقت خویش را به این منظور اعالم نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختالف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در ق.آ.د.م باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین الزم االجراء می باشد که بر مبنای آن طرف
ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد.

ماده هفت نمونه قرارداد مضاربه – اسقاط کافه خیارات


طرفین ضمنا کافه خیارات اعم از خیار غبن ولو فاحش را از نفس خویش سلب و ساقط نمودند.

مطالعه کنید >>> چند نکته درباره اجاره نامه

ماده هشت نمونه قرارداد مضاربه -تعداد نسخ قرارداد


این قرارداد طی هشت ماده، در ۲ نسخه که هر دو در حکم و دارای اعتبار واحد می باشند تنظیم و
بین طرفین مبادله گردید.

نتیجه گیری


قرارداد مضاربه و سرمایه گذاری یکی از قرارداد های رایج در میان معامالت بانکی و بورسی است
که به موجب آن؛ شخصی سرمایه و پول خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا به وسیله ی آن کار
کند و طرفین در سود حاصل از این تجارت و سرمایه گذاری سهیم شوند. تنظیم قرارداد مضاربه
نیازمند دقت خاصی است و به همین جهت الزم است تا قبل از انعقاد آن با یک وکیل یا کارشناس
امور قرارداد ها مشورت نمایید.

همچنین شما می توانید برای اطلاع بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل کیفری ، وکیل حقوقی و وکیل خانواده بر روی مشاوره حقوقی رایگان کلیک کنید . همچنین برای رزرو نوبت بر روی دکمه زیر کلیک کنید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *