مشاوره ی حقوقی رایگان در موسسه صدرا


امتیاز دهید post

امروزه اشخاص با روابط اجتماعی و تعاملات خود با افراد دیگر،ممکن است به مسائل وچالش ھای حقوقی برخورد کنند. این مسائل و چالش ھای حقوقی نیز روز به روز برای اشخاص  پیچیده تر میشوند و از این رو نیازمند آن است که افراد از مشورت با اشخاص متخصص و با تجربه حقوقی وآشنا به قوانین و مقررات کمک گیرند. احقاق حقوق افراد و جلوگیری از تضییع آن مسئله ی مھم است و باید به اشخاص متخصص و وکلای با تجربه سپرده شود. با توجه به تخصصی شدن حوزه ی وکالت و دفاع در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری شما می توانید از مشاوره و مشورت باوکلای پایه یک دادگستری بھره بگیرید. در این راستا؛ موسسه ی حقوقی صدرا با بھره گیری ازمتخصصان با تجربه ی حقوقی در صدد حل مشکلات و مسائل حقوقی شما در اسرع وقت و با بھره گیری از انواع خدمات حقوقی اعم از روشھای مختلف مشاوره ی حقوقی رایگان مثل مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی می باشد.

مشاور حقوقی کیست؟

مشاور حقوقی نامی است که احتمالا شما ھم شنیده اید. اما در پاسخ به این که دقیقا مشاور حقوقی چه کمکی به شما می کند: باید گفت که مشاور حقوقی با چندین سال تجربه ی خاص مشاوره و شناخت جامع از قوانین و مقررات و ھمچنین رویه ھای عملی دادگاه ھا و مراجع قضایی می تواند شما را درحل مسائل حقوقی تان یاری دھد.با توجه به تخصصی شدن رشته ی حقوق و گستردگی مسائل حقوقی ھر مشاور حقوقی با تکیه بر یک حوزه ی تخصصی به شناخت جامع در آن حوزه دست می یابد و باتجربه ھای بسیار به اشخاص و موسسات و شرکت ھا یاری می رساند. برای مثال در حوزه ی حقوق خانواده و مسائلی مانند ازدواج و طلاق، انحصار وراثت و تحریر و تقسیم ترکه و… این  مشاور حقوقی خانواده است که به شما کمک ھای لازم را می رساند یا در حوزه ی جرایم و مجازاتھا مانند قتل و سرقت و جنبه ی کیفری صدور چک بلامحل، مشاور حقوقی کیفری مشورت ھای لازم را به شما می رساند و در حوزه ی مسائل حقوقی مانند دعاوی ملکی و دعاوی چک و سفته و… مشاور حقوقی با تخصص و تبحر خود شما را روند پرونده ھای حقوقی در دادگاه آشنا می کند.

چرا باید از مشاوره ی حقوقی استفاده کنیم؟

ھمانطور که گفته شد امروزه به جھت تخصصی شدن امور حقوقی حتما لازم است قبل ازھراقدامی با یک مشاور حقوقی و وکیل مطمئن مشورت کنید. زیرا ھر اقدامی ولو یک اشتباه کوچک می تواند سیر کلی پرونده ی حقوقی را تغییر دھد. در این راستا مشاوران و متخصصان حقوقی به جھت تجربه و آشنایی با روند کار در مراجع قضایی به شما جھت پیشبرد و حل مسائل و چالش ھای حقوقی تان کمک می رسانند.ھمچنین امور حقوقی نیز مانند مشاغل دیگر ابزار کار و اصطلاحات پیچیده ی خودرا دارند که تنھا یک مشاور حقوقی کار بلد با آن ھا آشنا است.گاھا حتی پیش می آید که در یک موضوع واحد حقوقی نظرات کارشناسان و وکلای حقوقی یا کیفری از یکدیگرمتفاوت باشد و این خود نشانه ی تخصصی بودن امور حقوقی و لزوم بھره گیری از مشاوران حقوقی ماھر و با تجربه است. با توجه به زیاد بودن مسائلی که باید با مشاوران حقوقی آن را درمیان بگذارید، استفاده از مشاوره حقوقی رایگان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

روشھای مختلف مشاوره ی حقوقی در موسسه حقوقی صدرا

مشاوره ی حقوقی از جمله راھکارھایی می باشد که اشخاص با بھره گیری از آن می توانند به آگاھی نسبی از مسائل حقوقی خود دست یابند و با راھنمایی مشاور حقوقی و وکیل اقدامات لازم ازجمله طرح دعوا و پیگیری پرونده و… را به انجام برسانند.شاید تصور شما از مشاوره ی حقوقی صرفا حضور در مقابل متخصصان حقوقی و وکلا باشد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و بھره گیری از روش ھای آنلاین مشاوره  موجبات تسریع در رسیدگی به مسائل حقوقی فراھم شده است.

ھمچنین امروزه با توجه به شرایط سخت مالی افراد و با توجه به تورم ھای اقتصادی و مسائل دشوار اقتصادی امری ضروری است و بسیاری از افراد به دلیل ھزینه ھایی که متحمل می شوند از پیگیری حقوق خود حتی گاھا صرف نظر می کنند.

در این راستا موسسه ی حقوقی صدرا از روشھای مختلف مشاوره ی حقوقی رایگان از جمله مشاوره ی حقوقی تلفنی، مشاوره ی حقوقی آنلاین و مشاوره ی حقوقی حضوری در جھت کمک به مسائل و مشکلات حقوقی شما بھره می گیرد تا فرایند رسیدگی به مسائل حقوقی شما را سرعت بخشد ھمچنین شما را به شناخت نسبتأ جامع از مسائل حقوقی شما با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات مالی اشخاص برساند.

مشاوره ی حقوقی رایگان در موسسه صدرا

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از روشھای بھره گیری از مشاوره حقوقی، مشاوره ی حقوقی تلفنی است. از این جھت که امکان مشاوره ی حقوقی در ساعات مختلف فراھم می شود و تقریبا ھمه ی افراد حتی افراد مسن هم میتوانند از مشاوره حقوقی تلفنی بهره بگیرند.استفاده از روش مشاوره ی حقوقی تلفنی راھی برای صرفه جویی در وقت و ھزینه ی شماست و شاید درمواقع حساس یک مشاوره ی حقوقی تلفنی بتواند به شما کمک شایانی جھت حل مسائل حقوقی کند و بھترین راھنمایی را به شما ارائه دھد.

شما می توانید برای بھره گیری از مشاوره ی حقوقی تلفنی موسسه ی حقوقی صدرا از بخش رزرووقت مشاوره ی تلفنی سایت موسسه استفاده نمایید.

مشاوره حقوقی آنلاین

یکی از روشھای دیگر مشاوره ی حقوقی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی بسیارمورد توجه قرار گرفته است استفاده از مشاوره ی حقوقی آنلاین است. با مشاوره ی حقوقی آنلاین شما به راحتی و بدون صرف وقت و ھزینه می توانید سوالات و مسائل حقوقی خود را دربخش مشاوره ی حقوقی آنلاین سایت مطرح نمایید و سپس سوالات حقوقی شما به متخصصان حقوقی حوزه ھای مختلف اعم از حقوقی و کیفری و خانواده و… ارجاع می شود و شما پاسخ سوالات خودرا دریافت خواھید کرد و در صورت لزوم با شما تماس گرفته می شود و راھنمایی ھای لازم به شما ارائه خواھد شد.

شما می توانید جھت بھره گیری از مشاوره ی حقوقی آنلاین موسسه ی حقوقی صدرا به بخش مشاوره ی حقوقی آنلاین سایت مراجعه فرمایید و سوالات خود را به کارشناسان و متخصصان حقوقی سایت ارجاع دھید.

مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

مشاوره  حقوقی حضوری

یکی دیگر از خدماتی که موسسه ی حقوقی صدرا جھت احقاق حق شما در نظر گرفته است بھره گیری از مشاوره ی حقوقی حضوری است. شما با مراجعه ی حضوری نزد مشاور و متخصص حقوقی می توانید مسائل حقوقی خود را با مشاور حقوقی خود در میان بگذارید و با برقراری ارتباط حضوری و طرح مشکلات حقوقی خود این اطمینان را حاصل کنید که متخصصان حقوقی و وکلای باتجربه و کار بلد می توانند به شما مشورت و راھنمایی ھای لازم را برسانند و مانع از ایجاد یک بحران حقوقی شوند.

شما می توانید با رزرو وقت مشاوره ی حقوقی حضوری از سایت موسسه حقوقی صدرا راھنماییھای لازم را از مشاوران و متخصصان حقوقی دریافت نمایید.

نتیجه گیری

بھره گیری از مشاور حقوقی در دنیای مدرن امروز که به سبب تعاملات گسترده با افراد، مسائل وچالش ھای مختلف حقوقی ایجاد می کند امری ضروری است. مشاوران حقوقی و متخصصان باتجربه ی موسسه ی حقوقی صدرا با در نظر گرفتن این ضرورت و با ھدف احقاق حقوق شما وجلوگیری از تضییع آن، با روشھای مختلف مشاوره ی حقوقی رایگان تلفنی، آنلاین و حضوری آماده ی خدمت رسانی به شما ھستند.

1 دیدگاه

  • سلام
    ملکی را از فردی خریده و قولنامه کرده ام او هم از پدرش قولنامه کرده و خریده است و بنده جهت ملک مذکور سند مالکیت گرفته ام و پدرش هم در حال حاضر فوت کرده است
    حالا خواهرزاده های پدر فوت شده مدعی هستند که دایی آنها که فوت شده انحصار وراثت نکرده و ملک مادری آنها را فروخته و قدرالسهم خودشان دریافت نکرده اند‌
    از طریق درج آگهی در روزنامهدو نداشتن معارض ، قانونا سند مالکیت گرفتم واین که ورثه مرحوم خواهر پدر فروشنده قدرالسهم خود را دریافت کرده اند یا خیر ؟ یا اینکه مرحوم پدر فروشنده قدرالسهم ورثه خواهرش را داده یا خیر ؟ اداره ثبت اسناد مطلبی را در این خصوص عنوان نکرد سوالم این است که آیا ورثه خواهر مرحوم پدر فروشنده می توانند ادعای ارث از من کنند به خاطر نگرفتن سهم الارث مادرشان؟ یا آیا با توجه به اینکه بنده گام به گام با تشریفات اداری ثبت اسناد و املاک سند مالکیت گرفته ام می توانند خدشه ای در سند ایجاد کنند ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *