HTML tutorial

دادخواست تامین دلیل چگونه تنظیم می شود؟

قرار تامین دلیل در موسسه حقوقی صدرا ، دادخواست تامین دلیل

طبق ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست برای تامین دلیل کفایت می کند اما در عمل
اگر درخواست تامین دلیل جدای از دادخواست اصلی باشد باید در فرم دادخواست باشد و به شورای
حل اختالف تقدیم می شود. درخواست تامین دلیل می تواند قبل از طرح دعوا ضمن دادخواست یا بعد
از اقامه ی دعوا باشد. درخواست تامین دلیل مندرجات الزامی خاصی دارد که شامل موارد زیر
است:
● مشخصات درخواست کننده تامین دلیل
● مشخصات طرف مقابل او
● موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل شده است.
● دالیل و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله ، مطلب قرار تامین دلیل چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ را مطالعه کنید .

مشخص نبودن خوانده در دادخواست تامین دلیل


مطابق با قانون تامین دلیل ممکن است طرف مقابل ) خوانده( نداشته باشد برای مثال فرض کنید
کامیونی شبانه مغازه ای را جزئا تخریب کرده و فرار کرده است در این حالت طرف مقابل برای
درخواست تامین دلیل مشخص نیست و بنابراین تامین دلیل بدون تعیین طرف مقابل است.

قرار تامین دلیل ، وکیل حقوقی ، دادخواست تامین دلیل

مطابق با ماده ی ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی؛ در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده
تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد
شد.

بهتر است قبل از خواندن این مقاله وکیل حقوقی را بخوانید .

هزینه ی دادخواست تامین دلیل چه میزان است؟


توجه داشته باشید که هزینه ی درخواست تامین دلیل از نوع دعاوی غیر مالی است البته از آن جا که
امروزه شوراهای حل اختالف انجام تامین دلیل را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند
بنابراین متقاضی تامین دلیل مکلف است هزینه کارشناس رسمی دادگستری را نیز پرداخت نماید.
اعتراض به قرار تامین دلیل چگونه است؟

بخوانید...
وکیل اثبات زوجیت

مطالعه کنید >>> قانون کارگر و کارفرما


مطابق با قانون امکان اعتراض به قرار تامین دلیل وجود ندارد اما اگر برای مثال نظریه کارشناس
مورد تامین دلیل قرار گرفته باشد و این نظریه کارشناسی در دعوایی علیه شخصی مورد استناد قرار
گیرد امکان اعتراض وجود دارد و می توان درخواست کارشناسی مجدد کرد.

قرار تامین دلیل در وکیل حقوقی ، دادخواست تامین دلیل

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارت وارده به خودرو


ریاست محترم شورای حل اختالف ” نام شهرستان محل استقرار اتومبیل”
به استحضار میرساند: به موجب مستندات با سالم احتراما نظریه افسر کاردان ً مذکور و خصوصاً
فنی، اقدامات خوانده در بیاحتیاطی در رانندگی، منجر به وقوع صدمه و خسارات در اتومبیل
اینجانب به شماره گردیده است. نظر به اینکه خوانده با وصف مقصر بودن در تصادف، حاضر به
جبران خسارات وارده نمیباشد و از طرفی اینجانب در مقام جمعآوری دالیل حقانیت خویش میباشم
لذا به منظور ثبت و حفظ آثار تصادف و ارزیابی میزان خسارات وارده به استناد ماده ۱۴۹ قانون
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر
کارشناس رسمی دادگستری از محضر شورای حل اختالف محترم مورد استدعاست.

نتیجه گیری


قرار تامین دلیل یکی از نهاد های حمایتی قانون گذار است به جهت آن که گاهی ممکن است شرایطی
ایجاد شود که دالیل و مدارک الزم برای اثبات حقی در دادگاه در معرض خطر از بین رفتن باشد لذا
قانون با در نظر گرفتن قرار تامین دلیل، مدارک و دالیلی که احتمال از بین رفتن آن وجود دارد در
امنیت قرار می دهد تا در آینده برای اثبات حق به نفع خواهان به کار گرفته شود لذا استفاده از قرار
تامین دلیل در دعاوی مانند مطالبه خسارات در تصادفات و استفاده از اطالعات شاهدان که ممکن
است بعدا در دسترس نباشند و… می تواند یک مولفه مهم برای پیروزی شما در دعوا باشد.

بخوانید...
دعوی تنفیذ قرارداد

شما می توانید برای آگاهی از نحوه ی طرح درخواست تامین دلیل در دعاوی وکیل حقوقی و وکیل کیفری با یک مشاور حقوقی یا یک وکیل مشورت نمایید. همچنین شما می توانید در موسسه حقوقی صدرا مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید .

وکیل حقوقی

تامین دلیلدادخواست تامین دلیلقرار تامین دلیلوکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی