HTML tutorial

جعل و مصادیق آن؛ نمونه شکواییه جعل امضا

جعل-نمونه شکوایه جعل

جعل و استفاده از سند مجعول یکی از جرایم بسیار مهم و رایج در تمام کشور های دنیا محسوب می
شود. در واقع ارتکاب به این جرم از این جهت اهمیت دارد که در اکثر موارد منجر به ارتکاب جرایم
دیگری مانند کلاهبرداری می شود لذا پیشگیری از وقوع آن در تمام نظام های کیفری دنیا پیش بینی
شده است و معمولا از مجازات شدیدی برخوردار است. در واقع با ارتکاب جعل در اسناد افراد
دیگری اعتمادی به صحت و اعتبار نوشته ها و اسنادی که میان آنان رد و بدل می شود نخواهند
داشت لذا برای آن که یک سیستم اقتصادی و مالی سالم در جامعه وجود داشته باشد لازم است تا با
مرتکبین جعل و استفاده از سند مجعول به طور جدی برخورد شود تا نظم عمومی جامعه از بین
نرود. به جهت اهمیت جرم جعل و استفاده از سند مجعول ما در این مقاله قصد داریم شما را با جرم
جعل، نحوه ی تحقق جرم جعل و شرایط لازم برای تحقق جرم جعل و مجازات آن در مقررات قانونی
آشنا کنیم.

منظور از جعل چیست؟

جعل در معنای لغوی آن، به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن و خلاف واقع چیزی جلوه دادن
است.

در معنای اصطلاحی و قانونی آن، به معنای ساختن یا تغییر دادن متقلبانه یک نوشته یا
سایر اشیاء مذکور در قانون به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به
ضرر دیگری است.

جعل

بر این اساس و مطابق با ماده ی ۵٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵؛
جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر
رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ
سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون
اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب

مصادیق

مطابق با ماده ی ۵٢٣ قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکر شد می توان گفت که این جرم دارای

مصادیق زیر است یا به عبارتی با تحقق هر یک از موارد زیر می توانیم بگوییم که شخص، مرتکب

بخوانید...
مشاوره ی حقوقی رایگان در موسسه صدرا

این جرم شده است:

 • ساختن نوشته یا سند : مطابق با قانون سند نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل
  استناد باشد اعم از رسمی و غیر رسمی. بنابراین برای تحقق جرم جعل لازم است تا شخص
  مرتکب به شبیه سازی و تغییر متقلبانه اوراق کاغذی و اسناد دست بزند بنابراین ساختن یا
  تغییر متقلبانه برنامه های رایانه ای جعل به معنای دقیق کلمه محسوب نمی شوند.
 • ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی: منظور از امضا علامتی است که
  اشخاص معمولا برای منتسب کردن یک سند یا نوشته به خود در زیر آن درج می کنند. مهر
  نیز به قطعه ای از جنس چوب، فلز، پلاستیک و نظایر این ها اطلاق می شود که دارای
  نوشته ها و علایمی می باشند که به جای امضا یا همراه با امضا به کار برده می شوند.
  بنابراین اگر شخصی با ساختن مهر و امضای دیگری موجب فریب افراد شود به گونه ای که
  باعث شود آن ها آن امضا و مهر را با اصل آن اشتباه بگیرند جعل امضا و مهر تحقق می
  یابد.
 • خراشیدن یا تراشیدن: منظور از این مورد آن است که یک بخش یا کل کلمه یا عدد با وسایلی
  مانند تیغ و چاقو محو شود.
 • قلم بردن: منظور از قلم بردن آن است که بخش هایی از یک سند یا نوشته نا خوانا شود یا
  روی آن خط کشیده شود.
 • الحاق: منظور از الحاق نیز آن است که چیزی به سند اضافه شود مثلا یک صفر جلوی یک
  رقم در سند گذاشته شود.
 • محو کردن: منظور از محو کردن پاک کردن بخشی از نوشته با وسایلی مانند لاک غلط گیر
  یا مواد شیمیایی است.
 • الصاق: منظور از الصاق در قانون آن است که دو نوشته به یکدیگر منضم شوند به گونه ای
  که نوشته ای واحد به نظر بیاید.

انواع جعل در قانون مجازات اسلامی


در قانون مجازات اسلامی جعل به دو نوع مادی و مفادی ( معنوی) تقسیم می شود.

 • جعل مادی: ماده ی ۵٣٢ قانون مجازات اسلامی در این خصوص در اسناد رسمی
  می باشد این ماده مقرر می دارد هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه
  خود در احکام و تقریرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها ازنوشتهها و
  اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط
  را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاصرا تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای
  اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون
  ریال جزای نقدیمحکوم خواهد شد. این ماده به جعل مادی توسط کارمندان که در راستای
  وظایف آن ها بوده است اشاره می کند. در واقع جعل مادی به معنای آن است که شخص
  جاعل با خدشه و تغییراتی در ظاهر و صورت سند یا نوشته طرف مقابل را فریب بدهد. در
  حقیقت زمانی که جعل توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات
  عمومی ارتکاب می یابد که سند دروغی راجع به صادر کننده یا تایید کننده ی خود بگوید
  مانند آن که قاضی برای کمک به یکی از طرفین سندی مبنی بر بدهکار نبودن او بسازد.
انواع جعل
 • جعل مفادی یا معنوی: ماده ی ۵٣۴ قانون در خصوص جعل مفادی یا معنوی است مطابق با
  این ماده هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی
  که در تحریر نوشتهها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب این جرم و تزویر شوند اعم از
  اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا
  تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا
  چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و
  جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی
  محکوم خواهند شد.
  بنابراین جعل معنوی به معنای تحریف حقیقت بدون خدشه در ظاهر سند
  یا نوشته است. جعل معنوی توسط کارکنان ادارات دولتی و مامورین به خدمات عمومی
  ارتکاب می یابد به گونه ای که در تحریر نوشته ها و سند های راجع به وظایفشان مرتکب
  جعل و تحریف شوند برای مثال منشی دادگاه اظهاراتی خلاف اظهارات مجرم را بنویسد.
بخوانید...
وکیل سرقت ادبی

جرم جعل اسناد طبق قانون چه مجازاتی دارد؟

جرم جعل مصادیق مختلفی دارد و بسته به نوع سند که سند عادی باشد یا سند رسمی مجازات جرم
جعل متفاوت می شود. همچنین اگر جعل توسط افراد عادی و یا کارمندان دولت و مامورین به
خدمات عمومی انجام شود می تواند مجازات متفاوتی داشته باشد.مطابق با قانون اگر جعل در اسناد
عادی انجام شود مجازات شخص مرتکب حبس از ۶ ماه تا ٢ سال خواهد بود و همچنین برای او
جزای نقدی از ٣ تا ١٢ میلیون ریال قاضی در نظر می گیرد.

جعل


اگر شخصی در اسناد رسمی مرتکب این جرم شود طبق قانون به حبس از ۶ ماه تا ٣ سال و ٣ تا
١٨ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو محکوم می شود همچنین او ملزم به جبران خساراتی است
که از جعل او ناشی شده است.


اگر جعل توسط کارکنان دولتی و مامورین به خدمت عمومی انجام شود طبیعتا نسبت به اشخاص
عادی مجازات بیشتری در پی دارد و حسب مورد حتی ممکن است شخص مرتکب برای همیشه از
خدمات دولتی منفصل شود.

جعل امضای چک چه مجازاتی دارد؟


جعل امضای چک یکی از جرایم رایج است و معمولا امضاهای ساده به راحتی مورد جعل قرار می
گیرند اما طبق قانون مجازات اسلامی از آن جا که چک نیز یک سند عادی محسوب می شود
مرتکب جعل امضا چک هم باید علاوه بر اینکه باید خسارتی را که از راه جعل چک به کسی وارد کرده
جبران کند ، طبق قانون به ۶ ماه تا ٢ سال حبس و ٣ تا ١٢ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می
گردد.

بخوانید...
توهین و افترا

جعل کننده ی مدارک تحصیلی طبق قانون چه مجازاتی دارد؟


در خصوص جعل مدارک تحصیلی ماده ی ۵٢٧ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هر کس
مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و تحقیقاتیداخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با
علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، بهحبس از یک تا سه سال
محکوم خواهد شد.

بنابراین طبق قانون مرتکب باید مدارکی که مشمول این ماده است را مورد جعل قرار دهد و جعل
مدارک تحصیلی پایین تر یا مدارک موسسات کمک آموزشی و مواردی از این قبیل از شمول این
ماده خارج است و می تواند جرم جعل سند عادی محسوب شود.

جعل عناوین علمی و مجازات قانونی آن


در این باره باید گفت که مطابق قانون اگر کسی از عناوین علمی مانند دکتر و مهندس و مانند این ها
سوء استفاده کند در حالی مدرک لازم دانشگاهی را اخذ نکرده است و برای مثال با این عنوان جعلی

مکاتبات اداری یا تبلیغ عمومی با وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه و… انجام
دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش
میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نمونه شکواییه جعل امضا


مشخصات شاکی….
مشخصات مشتکی عنه….
موضوع جرم….
تاریخ وقوع جرم ….. محل وقوع جرم…..
با سلام
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …. مجتمع قضایی…. دادگاه….
به استحضار آن دادگاه محترم می رسانم مشتکی عنه با به دست آوردن دفترچه پس انداز اینجانب با
مراجعه به بانک و جعل امضای اینجانب مبلغ….. ریال از حساب برداشت نموده است. علی ای حال
با توجه به مواد ۵٢٣ ، ۵٣٣ ،۵٣۶ قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای
مشارالیه مورد تقاضا است.

بخوانید...
جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

نتیجه گیری


جرم جعل از جمله جرایم علیه امنیت و نظم جامعه است که عبارت است از ساختن یا تغییر دادن
متقلبانه یک نوشته یا سایر اشیاء مذکور در قانون به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده
خود یا دیگری و به ضرر دیگری است. از آن جا که این جرم دارای مصداق های متعدد قانونی و
مجازات های مختلف در هر مورد آن است مشاوره با یک وکیل یا مشاور کیفری ضروری می باشد.

وکیل کیفری

جعلجعل اسناد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.