HTML tutorial
انواع مناقصات چیست

مناقصه و مزایده دو واژه ای ھستند که حتما شما نیز بار ھا در صفحات روزنامه ھا و آگھی ھای
مختلف با آن مواجه شده اید. مناقصه به زبان ساده خرید ھایی است که عموما دستگاه ھای دولتی
برای تامین نیاز ھای خود انجام می دھند. مناقصات و مزایدات ھر دو از فرایند ھای رقابتی ھستند که با رعایت اصل برابری افراد در انعقاد معامالت می توانند برای ھر یک از طرفین سود آور باشند. در ادامه به بررسی مفھوم مناقصه و انواع آن و سایر مقررات قانونی مربوط می پردازیم.

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله ، دسته بندی وکیل حقوقی را مطالعه نمایید .

منظور از انواع مناقصات چیست؟

مناقصه در فرھنگ لغت به معنای پیشنھادی برای عرضه و فروش کاال یا خدمات معنا شده است.
درمفھوم اصطالحی منظور از مناقصه ترتیبی است که در آن دولت می خواھد اشیا و کاالھای
موردنیاز خود را به نحوی تحصیل کند که به حداقل قیمت تمام شود. مطابق با قانون برگزاری
مناقصات ؛مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر)طبق اسناد مناقصه (،که
درآن تعھدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنھاد کرده
باشد، واگذار می شود.

انواع مناقصات چیست

ارکان انواع مناقصات چیست ؟

ھر مناقصه ای متشکل از ارکان زیر است:

مطابق با قانون مناقصه گزار می تواند ھر یک از ارگان ھای زیر باشد: قوای سه گانه جمھوری
اسالمی ایران اعم از وزارتخانه ھا، سازمانھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی ،مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت ، بانکھا و مؤسسات اعتباری دولتی ، شرکتھای بیمه دولتی ،مؤسسات
و نھادھا ی عمومی غیردولتی ، مؤسسا ت عمومی ، بنیادھا و نھادھای انقالب اسالمی
،شورای نگھهبان قانون اساسی و ھمچنین دستگاھھا و واحدھایی که شمول قانون بر آنھا
مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین
ومقررات عام تبعیت نمایند

بخوانید...
نحوه ی صحیح مطالبه شارژ ساختمان

مطالعه کنید >>> نمونه قرار داد مضاربه

نظیر وزارت جھاد کشاورزی ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی جمھوری اسالمی ایران ، سازمان توسعه و
نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران و شرکتھای تابع آن ھا.

انواع مناقصات چیست؟ (از منظر قانون)


با توجه به اقسام مختلفی که در رابطه با نحوه ی دعوت از مناقصه گران و مراحل بررسی وجود
دارد در قانون نیز انواع مختلفی از مناقصات وجود دارد. طبق ماده ی ۴ قانون برگزاری
مناقصات؛مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:


● مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی
پیشنھادھا نباشد. در این مناقصه پاکت ھای پیشنھاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و
در ھمان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
● مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی
بازرگانی پیشنھادھا الزم باشد. در این مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و
نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنھادھا را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و سپس
طبق قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ھمچنین مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به اقسام زیر تقسیم می شود:
● مناقصه عمومی:مناقصه ای عمومی است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگھی عمومی
به اطالع مناقصه گران می رسد. در این نوع مناقصه ھر تامین کننده ی کاال و خدمات
درصورت تمایل امکان شرکت در فرایند مناقصه و ارائه پیشنھاد مناقصه را دارد.
● مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت باالترین مقام
دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.
فراخوان مناقصه ازطریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صالحیتدار صورت می گیرد.

بخوانید...
قرار تامین دلیل چیست و چه کاربرد هایی دارد؟
انواع مناقصات چیست

مطالعه کنید >>> قرارداد کار با نیروی کار

نتیجه گیری


مناقصه یکی از روش ھای رقابت آزاد برای خرید کاال یا ارائه خدمات محسوب می شود. به گونه
ھایی که در آن شخص مناقصه گزار با برگزاری تشریفات مناقصه به تحصیل کاال یا خدمات مورد
نیازخود از طریق انعقاد قرارداد با شخص مناقصه گر که در پایان فرایند مناقصه برنده اعالم خواھد
شد، می پردازد. در حقیقت با برگزاری مناقصه شخص مناقصه گزار به بھترین گزینه برای انعقاد
قرارداد دست می یابد. شما می توانید برای اطالع از مناقصات به آدرس iets.mporg.ir /مراجعه نمایید و برای اطالعات بیشتر درباره ی مناقصات و تشریفات برگزاری آن با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت نمایید .

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با وکلای مرکز به مشاوره حقوقی رایگان و رزرو نوبت مراجعه نمایید .

مشاوره حقوقی رایگانوکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان تلفنی